Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Jako jedyne z BIG ów w Polsce posiada również dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich. InfoMonitor działa w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. Posiada dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich.

Dane BIG InfoMonitor S.A

InfoMonitor uczestniczy w wymianie danych pomiędzy bankami oraz innymi

sektorami gospodarki, współpracując między innymi z takimi sektorami, jak:

  • firmy telekomunikacyjne – „firmy komórkowe" – Orange, Plus, Era,

Play, Telekomunikacja Polska, lokalne firmy telekomunikacyjne,

  • dostawcy usług masowych – zakłady energetyczne, gazownie, wodociagi,

dostawcy mediów – platformy telewizyjne, dostawcy internetu,

  • przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsię- biorstw,
  • firmy transportowe – zakłady transportu miejskiego, przewoźnicy regionalni, PKP, PKS,
  • gminy, w tym w zakresie dłużników alimentacyjnych,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy pożyczkowe.
  • BIG

Informacje przetwarzane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor są cennym źródłem informacji o zachowaniach Klientów na rynku poza bankowym.

Nowa Ustawa o BIG z 2010 r. ułatwiła także przetwarzanie danych pozytywnych. BIG InfoMonitor systematycznie promuje zasilanie bazy danymi pozytywnymi,

gdyż informacje pokazujące regularnie obsługiwane płatności bardzo dobrze obrazują całość zobowiązań klienta i pozwalają na dokonanie pełnej oceny jego zdolności kredytowej. Zarówno dla banków, jak i firm leasingowych pełna informacja o zadłużeniu Klienta jest bardzo istotna. BIG InfoMonitor współpracuje z 21 firmami leasingowymi w zakresie pobierania raportów i wpisywania informacji gospodarczych. Firmy leasingowe zasilają Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

negatywną informacją gospodarczą i zarazem pobierają raporty z trzech baz: BIG InfoMonitor oraz BIK i ZBP. Po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

zmian w Ustawie o BIG poszerzyła także wymianę informacji o zobowiązaniach wobec wierzycieli wtórnych, jak np.: firmy windykacyjne, faktoringowe, fundusze sekurytyzacyjne. W efekcie wierzyciele wtórni uzyskali nowe narzędzia

dyscyplinowania dłużników i odzyskiwania zaległych należności, nawet przedawnionych, a dla banków oznacza to poszerzenie zasobów danych poza bankowych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.