Zasady obsługi w placówkach Banku Nowego BFG S.A.:

 • Ze względu bezpieczeństwa w naszych placówkach może przebywać jednocześnie ograniczona liczba klientów.
 • W przypadku dużej liczby klientów możemy poprosić, aby oczekiwali Państwo na obsługę przed placówką.
 • Prosimy o zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów od pozostałych osób.
 • Prosimy nie przychodzić do placówki z objawami choroby (kaszel, wysoka gorączka).
 • Na bieżąco dezynfekujemy dłonie, urządzenia i inne przedmioty znajdujące się w placówce.


Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług przez bankowość elektroniczną PBSbank24, jak również do płacenia kartą lub telefonem w placówkach usługowo-handlowych i korzystania z wypłat gotówki w bankomatach.

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z naszej infolinii pod numerem 801 372 772.
Komunikat Banku Nowego BFG S.A.

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników Banku zwracamy się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w naszych placówkach. Nasza prośba podyktowana jest rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług przez bankowość elektroniczną PBSbank24, jak również do płacenia kartą lub telefonem w placówkach usługowo-handlowych i korzystania z wypłat gotówki w bankomatach.

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z naszej infolinii pod numerem 801 372 772.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, licząc na Państwa wyrozumiałość w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Zarząd Banku Nowego BFG S.A.
Dematerializacja akcji
WEZWANIE NR 5
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BANK NOWY BFG SA
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

ZARZĄD BANKU NOWEGO BFG SA z siedzibą w Warszawie 00 - 546, przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000823132, posiadająca NIP:7010964507 oraz REGON:385287279 (zwana dalej: „Spółką”)
niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)


WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE
DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU


Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem Sanok, ul. Mickiewicza 7, w Biurze Obsługi Zarządu (I piętro) w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.
Niniejsze Wezwanie stanowi piąte Wezwanie spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


 

Sanok, dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarząd Banku Nowego BFG S.A.

 

 

Co to jest PSD2 - to warto wiedzieć

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych. Jej regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

Dyrektywa PSD2 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego - jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze. Dyrektywa PSD2, której regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych, m.in. umożliwi stworzenie jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej, zapewni bezpieczeństwo transakcji i ochronę finansów. Dyrektywa wprowadza nową kategorię usługodawców – określaną jako TPP (ang. Third Party Providers), którzy będą mogli świadczyć dodatkowe usługi, np. za wyrażeniem zgody Klienta, będą mogli uzyskać dostęp do informacji o rachunku, zlecić realizację płatności oraz sprawdzić dostępność środków na koncie bankowym.


Cele PSD2

 • stworzenie jednolitego rynku płatności w całej Unii Europejskiej

 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i finansów Klienta

 • możliwość korzystania z tzw. otwartej bankowości


Głównym założeniem dyrektywy PSD2 jest stworzenie
ujednoliconego rynku płatności na terenie Unii Europejskiej. Działanie takie wpłynie na bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji bezgotówkowych.


Kolejną ważna zmianą jest wprowadzenie nowej kategorii usługodawców na rynku finansowym – TPP (ang. Third Party Providers). Podmioty te będą mogły za twoją zgodą uzyskiwać informację o twoim rachunku lub zlecić wykonanie przelewu w ramach systemu bankowości elektronicznej.

Usługi w ramach otwartej bankowości:

 • AIS (ang. Account Information Service) - dostęp do informacji o rachunkach płatniczych i historii transakcji z różnych banków w jednej aplikacji. Usługa umożliwia zewnętrznemu podmiotowi dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych bankach; usługa może być przydatna np. przy ocenie zdolności kredytowej, ale również umożliwi Nam dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca.

 • PIS (ang. Payment Initiation Service) - zlecenie dyspozycji płatniczych. Usługa pozwala na realizację płatności z rachunku bankowego Klienta – na wniosek Klienta zewnętrzny dostawca usług (TPP) będzie mógł zainicjować zlecenie przelewu w określonej kwocie do określonego odbiorcy (TPP na żadnym etapie nie będzie odbiorcą Naszych pieniędzy).

 • CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds) - potwierdzenie dostępności środków na rachunku. Usługa umożliwia zewnętrznemu dostawcy usług TPP sprawdzenie, czy na rachunku bankowym znajduje się wystarczająca kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą.


Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

 
Bezpieczeństwo. W związku z obowiązkiem wypełnienia postanowień dyrektywy, zwiększy się bezpieczeństwo twojej bankowości. Od momentu wprowadzenia PSD2 – określone operacje będą musiały spełnić wymogi SCA (ang. Strong Customer Authentication) czyli silnego uwierzytelniania. Proces weryfikacji będzie dwuetapowy, przykładowo weryfikacja użytkownika będzie się odbywać na podstawie loginu oraz kodu z tokena programowego.


Co to jest Silne Uwierzytelnianie (SCA)

Silne uwierzytelnienie, czyli SCA (z ang. Strong Customer Authentication) to sposób, w jaki powinna być zweryfikowana tożsamość użytkownika usług płatniczych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Silne uwierzytelnienie oznacza, że zastosowano dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości użytkownika, wykorzystując co najmniej dwie z trzech poniższych kategorii:

 • wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik);
 • posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik);
 • cecha klienta (coś, czym tylko użytkownik jest).


Korzyści dla Klienta płynące z zapisów Dyrektywy PSD2

 • większa ochrona transakcji płatniczych - zmniejszy się odpowiedzialność Klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze, np. gdy zgubimy kartę lub telefon (pamiętając, aby zgłosić każdą płatność wykonaną bez Naszej zgody). Do tej pory było to 150 euro, teraz Klient odpowiada maksymalnie do kwoty 50 euro.

 • nowe zasady przelewów zagranicznych - usuwamy opcję kosztową OUR, pozostawiając wyłącznie opcję SHA przy poleceniach przelewu w walutach obcych Państw członkowskich. Oznacza to, że zlecając przelew zagraniczny do kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii), pokrywamy część kosztów przelewu, a część pokryje odbiorca (jest to tzw. opcja SHA,
  w której koszty dzieli się między zleceniodawcę a odbiorcę przelewu).

 • szybsze rozpatrywanie reklamacji - czas rozpatrywania reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.
Dostępność i efektywność kanałów elektronicznych

 

 
API PSD2
Bankowość elektroniczna
Raportowany kwartalnie Dostępność(%) Niedostępność(%) Dostępność(%) Niedostępność(%)
4 kwartał 2019 100% 0,00% 98,18% 1,82%
1 kwartał 2020 99,94% 0,06% 96,18% 3,82%
2 kwartał 2020 99,69% 0,31% 99,63% 0,37%
3 kwartał 2020 100% 0,00% 99,40% 0,60%
4 kwartał 2020 100% 0,00% 99,54% 0,46%
1 kwartał 2021 99,95% 0,05 99,58% 0,42%
2 kwartał 2021 99,94% 0,06% 99,77% 0,23%
3 kwartał 2021 99,99% 0,01% 99,77% 0,23%

Szanowni Państwo,

Bank Nowy BFG S.A. informuje o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz. U. UE. L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy,
ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie, ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu, zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku z wymogami wynikającymi z wskazanego na wstępie Rozporządzenia, pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady podyktowane są koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Bank Nowy BFG S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996). 


Wysokość gwarancji

Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro. W przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku.

W przypadku rachunku powierniczego deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.


Kto jest objęty ochroną?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających zdolność prawną
 • szkolnych kas oszczędnościowych
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
 • rad rodziców

z wyjątkiem osób i podmiotów wyszczególnionych poniżej.


Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki zdeponowane przez:

 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski
 • banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012
 • firmy inwestycyjne w rozumieniu ww. rozporządzenia 575/2013 i uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia
 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez bank
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organy władz publicznych innego państwa członkowskiego UE oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw


Które środki są objęte ochroną?

W przypadku banku system gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na wszystkich rodzajach rachunków bankowych, których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Gwarancjami objęte są także:

 • inne należności deponenta wynikające z umów rachunku bankowego
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przed 2 lipca 2014 r.

Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.


Jakie środki pieniężne nie podlegają ochronie BFG?


Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do banków spółdzielczych
 • kwoty drobne (których suma jest niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 ostatnich lat nie dokonano żadnych obrotów (poza dopisywaniem odsetek, pobieraniem opłat i prowizji)
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny


Czy gwarancjami Funduszu objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach?

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji łącznie z odsetkami naliczonymi na początek tego dnia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.


W jakim terminie BFG wypłaca środki w walutach obcych?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych do dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.


Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Środki pieniężne, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu, stanowią wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku deponent ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach Prawa upadłościowego. Wówczas środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.


Więcej informacji na stronie www.bfg.pl

phone

Zadzwoń do nas

Infolinia:
0 801 372 772

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 7:00 do 15:00. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

 

Z zagranicy:
+48 13 46 55 750

Opłata wg taryfy operatora

mail

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań

home

Odwiedź nas

Znajdź placówkę

Chcesz zastrzec kartę debetową lub kredytową?

Jak możesz to zrobić:

 • telefonicznie
  801 372 772
  +48 13 46 55 750
  + 48 61 856 52 78
  (czynne całą dobę) Centrum obsługi kart płatniczych
 • w każdej placówce

Siedziba banku

Bank Nowy BFG S.A.

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa    

Adres do korespondencji:
ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok

tel.: 13 465 5800
 
tel./faks: 13 465 5801
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SWIFT: POLUPLPR

www.banknowybfg.pl

Bank zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000823132, NIP: 7010964507.

Kapitał zakładowy 25.000.000 zł, opłacony w całości.

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj, zastrzeż je w Banku!

 

Bank Nowy BFG S.A. jest uczestnikiem międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, czyli ogólnopolskiej bazy danych zastrzeżonych dokumentów tożsamości. System zapewnia ochronę przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości.

 

Aby zastrzec utracone dokumenty nie musisz być posiadaczem rachunku w naszym Banku, wystarczy, że zgłosisz się do jednej z placówek naszego Banku, podając rodzaj i numer utraconego dokumentu, a dane automatycznie trafią do każdego banku, firmy lub instytucji korzystającej z Systemu Dokumenty Zastrzeżone.

 

Z Centralnej Bazy Danych korzysta większość banków w Polsce oraz inne instytucje (m.in. Policja, Telefonie Cyfrowe, Poczta Polska).

 

Zastrzegać należy m.in.: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, prawo jazdy, książeczkę wojskową, dowód rejestracyjny.

 

Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w Banku. Osoba, która utraciła dokumenty powinna powiadomić także najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej w celu wyrobienia nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży należy dodatkowo powiadomić Policję.

 

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów. 

UWAGA! Wyłudzenia pieniędzy od klientów metodą na policjanta / CBŚ / CBA

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie identyfikujemy przypadki wyłudzenia pieniędzy od klientów metodą na policjanta/CBŚ/CBA. Na ten rodzaj oszustwa szczególnie narażone są osoby starsze, które niestety ulegają socjotechnikom używanym przez oszustów. Sposób działania sprawców, choć przybiera różne formy zawsze zmierza do jednego, by okraść swoją ofiarę. Za pomocą różnych technik manipulacyjnych udaje się pozyskać od upatrzonych wcześniej ofiar dane, dzięki którym możliwe jest podjęcie pieniędzy z ich rachunków bankowych.

Sprawcy podają się za funkcjonariuszy policji/CBŚ/CBA, przedstawiają historię o rzekomym rozpracowywaniu grup hakerskich, często fałszywie wskazując na zaangażowanie w proceder pracowników banków, uwiarygadniają swoją historię prosząc ofiarę o potwierdzenie danych rzekomego policjanta dzwoniąc na nr alarmowy 997, tymczasem rozmowa jest przekierowywana do przestępcy, który potwierdza nazwisko, nr legitymacji osoby podszywającej się pod policjanta.

Policjanci przypominają, że nigdy nie informują osób postronnych o swoich działaniach, nigdy też nie żądają przekazania pieniędzy, ani nie pośredniczą w ich przekazywaniu. Do zdemaskowania oszustów wystarczy odrobinę sceptycyzmu i zweryfikowanie opisywanej historii. Do weryfikacji rozmówcy wystarczy kontakt telefoniczny z policją. Należy jednak pamiętać, aby w przypadku rozmowy telefonicznej SKUTECZNIE PRZERWAĆ POŁĄCZENIE z dzwoniącym oszustem. Pamiętajmy, że dzwoniąc pod nr 997 powinien zgłosić się operator numeru alarmowego 112, dopiero on połączy rozmówce z dyżurnym policji.

Policjanci apelują, aby nigdy nie przekazywać żadnych pieniędzy, w żadnej formie - gotówki czy przelewem - pośrednikom, osobom nieznanym, a mającym działać w imieniu rzekomo potrzebującego pomocy krewnego, albo podających się za funkcjonariuszy rożnych służb.

Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział w akcji policyjnej, bądź mamy jakiekolwiek wątpliwości z kim rozmawiamy należy skontaktować się z najbliższymi. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać natychmiast trzeba skontaktować się z Policją dzwoniąc na 997 lub 112 – najlepiej z telefonu komórkowego, ewentualnie stacjonarnego po uprzednim upewnieniu się, że ostatnia rozmowa została rozłączona.”

UWAGA! Komunikat bezpieczeństwa - Ostrzeżenie o atakach typu phishing

W związku ze wzmożonymi w ostatnim czasie próbami ataków typu phishing, które wymierzone są w klientów bankowości internetowej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonej czujności, podczas korzystania z usług internetowych Banku.

Możesz paść ofiarą wyłudzania danych do logowania i stracić wszystkie pieniądze.

Cyberprzestępcy za pośrednictwem strony phishing, na której zostały wykorzystane logotypy oraz wzory oryginalnej strony banku, przejmują dane logowania oraz dane autoryzacyjne do bankowości. Przechwycone w ten sposób informacje wykorzystują do kradzieży środków z konta bankowego ofiary.

Jak rozpoznać, że jesteś na dobrej stronie logowania?

- Upewnij się, że nawiązałeś komunikację z Bankiem w szyfrowanym połączeniu. Poprawny adres strony to: https://sbe.pbsbank.pl

- Sprawdź aktualność certyfikatu wydanego dla sbe.pbsbank.pl przez Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.

- Pamiętaj, aby zakończyć pracę w systemie poprzez użycie opcji ‘Wyloguj’ gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji.

- Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek niezgodność prosimy o niezwłoczne zaniechanie wszelkich czynności oraz natychmiastowy kontakt z Bankiem: 801 372 772, +48 13 46 55 750

- Szczegółowe zasady bezpieczeństwa opisane są w dokumencie: Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej PBSbank24, które pełna treść dostępna jest na stronie Banku w tym dokumencie.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji bankowych w Internecie, znajdą Państwo również w poniższym linku:

https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa

Bank Nowy BFG S.A. dba o poziom bezpieczeństwa oferowanych usług i produktów oraz stale monitoruje występujące zagrożenia. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów na stronie Banku zamieszczamy komunikaty informujące o pojawiających się zagrożeniach.Ostrzegamy przed telefonami od osób, które podają się za pracowników Banku Nowego BFG S.A.  w celu wyłudzenia danych z kart płatniczych. Osoby, które dzwonią do Klientów mówią w języku polskim ale z akcentem wschodnim. Celem działania przestępców jest potwierdzenie posiadanych informacji i pozyskanie innych dodatkowych, czego efektem może być kradzież pieniędzy z rachunku bankowego lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych w imieniu Klienta. W sytuacji, gdy odbierzesz telefon od osoby podającej się za pracownika Banku, masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie jakichkolwiek danych, jak również   w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, prosimy o kontakt z Bankiem:

Infolinia:
0 801 372 772

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 7:00 do 15:00. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

Z zagranicy:
+48 13 46 55 750

Opłata wg taryfy operatora

Chcesz zastrzec kartę debetową lub kredytową?

Jak możesz to zrobić:

    • telefonicznie 801 372 772,  + 48 13 46 55 750, + 48 61 856 52 78 (czynne całą dobę)  - Centrum obsługi kart płatniczych.
    • w każdej placówce Banku

Pamiętaj!

1. Pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego, telefonicznego).

2. Bank Nowy BFG S.A. nie wymaga instalacji na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej, dodatkowego oprogramowania, które miałoby podnosić poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lub dostępu do serwisu.

3. Nie wyrażaj zgody na zainstalowanie na urządzeniu aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.

4. Nie wyłączaj producenckich mechanizmów bezpieczeństwa na Twoim urządzeniu.

5. Nie wykonuj działań, o które prosi nieznany Ci nadawca w SMS-ie/wiadomości email, itp.: nie klikaj w linki, nie podawaj danych do logowania, kodów autoryzacyjnych, danych karty.ZBP Bezpieczny Bank - Aktualności: https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

ZBP Bezpieczny Bank: https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/Aktualnosci


ZBP Bezpieczny Bank - Bankowość internetowa: https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa


ZBP Bezpieczny Bank - Karty bankowe: https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe


ZBP Bezpieczny Bank - Bankowość telefoniczna: https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-telefoniczna


Komunikat UKNF w sprawie phishingu: https://www.knf.gov.pl/poprzednie_lata/komunikaty?articleId=53085&p_id=18


Oprogramowanie NASK wykrywające zagrożenia w przeglądarkach internetowych: https://nask.pl

ZBP - Uwaga na oszukańcze serwisy internetowe oferujące inwestycje w kryptowaluty i na rynku Forex: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-serwisy-internetowe-oferujace-inwestycje-w-kryptowaluty-i-na-rynku-Forex


Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" czy "na policjanta: pdf Poradnik - bezpieczne finanse seniora.pdf


(769 KB)

Zasady bezpiecznego korzystania z usługi PBSbank24: pdf Zasady bezpiecznego korzystania z usługi PBSbank24.pdf (127 KB)

 

  

Zasady bezpiecznego korzystania z usługi bankowości elektronicznej PBSbank24 

BEZPIECZNE LOGOWANIE

 

Zawsze korzystaj z przycisku „Zaloguj się” na stronie głównej Banku https://www.banknowybfg.pl. Nigdy do logowania się do Banku nie używaj linków przesłanych w wiadomościach e-mail.

Sprawdź, czy adres na stronie logowania rozpoczyna się od ciągu znaków https (za bezpieczeństwo odpowiada protokół https).


Sprawdź, czy w oknie przeglądarki widoczny jest symbol kłódki, który gwarantuje szyfrowanie połączenia specjalnym, bezpiecznym protokołem SSL/TLS. W zależności od przeglądarki kłódka może znajdować się
w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.

 


Kliknięcie w kłódkę wyświetli szczegółowe informacje dotyczące certyfikatu. Certyfikat SSL służy do poświadczania autentyczności serwera, z którym komunikuje się dany komputer. Sprawdzenie szczegółów certyfikatu przed zalogowaniem do serwisu pozwala się upewnić, że strona, z którą nawiązane jest połączenie, to rzeczywiście strona PBSbank.

Prawidłowy certyfikat Banku powinien zawierać informacje:

 • wystawiony dla: sbe.pbsbank.pl,
 • wystawiony przez: Certum Extender Validation CA SHA2,

 • ważny od: 15 czerwca 2020,

 • ważny do: 15 czerwca 2021,

 • numer seryjny: 02:D3:E4:30:87:BC:37:91:D5:FD:67:19:75:34:EB:83

 • odcisk SHA-256: D3:EC:E9:4C:6A:22:2D:03:00:FE:59:4E:14:37:F0:87:B2:50:42:FF:AC:60:EE:2D:58:4D:2C:00:10:3E:6B:B3

 • odcisk SHA1: 44:57:33:1F:81:E2:BC:87:34:D6:01:43:BA:B0:94:C1:31:03:06:7A

Uwaga!

Jeśli przy wejściu na stronę Banku przeglądarka wyświetli jakikolwiek komunikat ostrzegawczy dotyczący certyfikatu, skontaktuj się z infolinią Banku pod numerem 0 801 372 772 lub +48 13 46 55 750 (koszt wg taryfy operatora).

 

BEZPIECZNE URZĄDZENIE

Jak właściwie zabezpieczyć swój komputer:

 1. Do obsługi PBSbank24 korzystaj z urządzeń z zainstalowanym system operacyjny dla którego producent zapewnia aktualizacje i są one instalowane. Bezwzględnie unikaj korzystania z systemów, dla których producent nie zapewnia wsparcia w postaci aktualizacji bezpieczeństwa, m. in. Windows XP, Me, 2000, 98, 95, Mac OS X 10.4 i starsze.
 2. Korzystaj tylko z zaufanych urządzeń. Nie loguj się do usługi bankowości elektronicznej PBSbank24 z komputerów w ogólnodostępnych miejscach (np. kafejkach internetowych). Istnieje prawdopodobieństwo, że na takich komputerach będzie zainstalowane oprogramowanie przechwytujące dane do logowania.
 3. Do obsługi PBSbank24 zalecane jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.
 4. Urządzenie do obsługi PBSbank24 musi być skutecznie zabezpieczone przed zagrożeniami m.in. poprzez zainstalowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 5. Używaj zapory sieciowej (firewall), która pomaga chronić komputer przed atakami z sieci.
 6. Oprogramowanie antywirusowe musi skanować Twoje urządzenie w sposób aktywny.
 7. Pamiętaj o regularnych aktualizacjach systemu operacyjnego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania, w tym w szczególności oprogramowania antywirusowego. Aktualny system i oprogramowanie gwarantuje większe bezpieczeństwo.
 8. Instaluj jedynie programy, do których masz zaufanie. Nie instaluj, ani nie korzystaj z programów pochodzących
  z nielegalnych lub niepewnych źródeł - mogą one być zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem szpiegującym użytkownika.
 9. Chroń swoją pocztę przed niechcianą korespondencją (spamem), korzystając z oprogramowania antyspamowego renomowanych producentów. Bardzo często szkodliwe oprogramowanie wykorzystuje do infekcji kolejnych komputerów pocztę e-mail. Zawsze ostrożnie podchodź do załączników i linków od nieznanych osób lub takich, których nie oczekiwałeś otrzymać.
 10. Regularnie wykonuj skanowanie systemu, aby wykryć potencjalne zagrożenia.

 

Jak właściwie zabezpieczyć swoje urządzenie mobilne:

 1. Upewnij się, że Twój telefon/tablet posiada aktualny system operacyjny dostarczony przez producenta
  i pamiętaj, aby regularnie go aktualizować.
 2. Urządzenie, z którego korzystasz do obsługi Bankowości Internetowej musi być skutecznie zabezpieczone przed zagrożeniami poprzez zainstalowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 3. Aplikacje PBSbank24 mobile oraz PBSToken instaluj wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami (Google Play, Apple App Store, Sklep Windows).
 4. Na bieżąco aktualizuj do najnowszych wersji aplikacje PBSbank24 mobile oraz PBSToken.
 5. Zabezpiecz dostęp do swojego urządzenia mobilnego trudnym do odgadnięcia kodem lub hasłem.
 6. Nie udostępniaj swojego urządzenia osobom trzecim.

BEZPIECZNE TRANSAKCJE

1. Stosuj dobre praktyki bezpieczeństwa:

 • zwracaj uwagę na komunikaty przeglądarki,
 • chroń swój login i hasło przed niepowołanymi osobami,
 • podczas wpisywania loginu i hasła / PINu zwracaj uwagę, czy nikt nie podgląda wpisywanych danych,
 • używaj zawsze funkcji wyloguj po zakończeniu pracy,
 • zamykaj wszystkie okna przeglądarki przed odejściem od komputera,
 • logując się do Bankowości Internetowej nie korzystaj z funkcji: autouzupełniania formularzy, zapamiętywania haseł, zapamiętywania sesji przeglądarki,
 • powyższe ustawienia są praktyczne, jednak niosą za sobą ryzyko dostępu do Twojego rachunku przez innych użytkowników komputera bez Twojej wiedzy.

 2. Używając tokena programowego:

 • ustaw PIN do tokena / aplikacji mobilnej inny niż PIN do telefonu,
 • zawsze sprawdzaj, czy informacje o transakcji wyświetlone przez token są zgodne z operacją, jaką zamierzasz wykonać,
 • nie udostępniaj nikomu tokena,
 • nie odblokowuj systemu operacyjnego swojego urządzenia mobilnego (tzn. rooting, jailbreak),
 • w wypadku utraty - niezwłocznie zgłoś to w placówce banku lub telefoniczne.


3. Używając metody autoryzacji SMS:

W przypadku korzystania z metody autoryzacji SMS, Bank przesyła SMS-em dane do logowania, autoryzacji płatności, składanych wniosków, zmiany ustawień własnych Użytkownika dopiero po zalogowaniu się na stronie opisanej w pkt 2, tj. https://sbe.pbsbank.pl i to pod warunkiem podania przez Użytkownika odpowiednich danych. Jakiekolwiek wcześniej przesłane SMS-y dotyczące logowania/ autoryzacji należy usunąć.

 • zawsze sprawdzaj, czy informacje o transakcji przesłane w treści SMS są zgodne z operacją, jaką zamierzasz wykonać,
 • nie otwieraj nieznanych linków przesyłanych SMS-ami/e-mail,
 • Bank nigdy nie prosi w wiadomościach email/SMS o: instalowanie dodatkowego oprogramowania, certyfikatów bezpieczeństwa, podawanie danych dotyczących Twojego telefonu: numeru i modelu, aktualizację oprogramowania telefonu, potwierdzenie lub przekazanie jakichkolwiek danych dotyczących usługi PSBbank24 w szczególności danych do logowania lub wykonania transakcji,
 • nie korzystaj z przesyłanych za pośrednictwem email/SMS lub umieszczonych na portalach społecznościowych linków do stron, z których można zainstalować dodatkowe oprogramowanie/certyfikaty bezpieczeństwa lub pobrać aktualizację posiadanego oprogramowania,
 • jeżeli otrzymasz SMS/e-mail lub wiadomość za pośrednictwem portalu społecznościowego,
  z prośbą o podanie nr telefonu lub modelu, z prośbą o instalację na telefonie lub komputerze dodatkowego oprogramowania (certyfikatów bezpieczeństwa) względnie aktualizację posiadanego oprogramowania albo o podanie jakichkolwiek informacji o usłudze bankowości elektronicznej PBSbank24, w szczególności danych do logowania lub wykonania transakcji nie odpowiadaj na takie wiadomości i niezwłocznie powiadom Bank.
 • w przypadku utraty telefonu, na który wysyłane są SMS-y służące do autoryzacji transakcji – niezwłocznie zgłoś ten fakt w placówce lub telefonicznie.


4. Używając telekodu/ Hasła maskowanego:

 • nie podawaj nikomu nadanego telekodu /hasła,
 • w przypadku podejrzenia dostania się telekodu/hasła w ręce osoby trzeciej natychmiast skontaktuj się z placówką Banku w celu jego zmiany.


5. Sprawdzaj datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego logowania do systemu.


6. Ustaw w usłudze
bankowości elektronicznej PBSbank24 limity jednorazowe, dzienne, miesięczne dla transakcji na rachunku.


7. Uważaj na phishing.

Sprawdź, czy po zalogowaniu widzisz zdefiniowany przez Ciebie obrazek antyphishingowy.

Phishing jest szczególną formą przestępstwa informatycznego polegającego na podszyciu się pod znaną użytkownikowi instytucję np. bank i skłonieniu w ten sposób użytkowników komputerów do ujawnienia swoich danych (nazwa użytkownika, hasło, numer PIN lub inne informacje o dostępach), a następnie wykorzystaniu tych informacji. Phishing jest szczególnie groźny dla użytkowników bankowości internetowej. Wiadomości phishingowe przesyłane przez e-mail/SMS, a także umieszczane na portalach społecznościowych, wysyłane do potencjalnych ofiar kierują na strony, które podszywają się pod stronę bankowości internetowej. Typowe sposoby poławiania poufnych informacji to:

 • informowanie o rzekomym dezaktywowaniu konta i konieczności ponownej aktywacji z podaniem wszelkich poufnych informacji; strona przechwytująca informacje jest wówczas łudząco podobna do prawdziwej,
 • informowaniu o potrzebie podania kolejnych danych wymaganych do zalogowania się do usługi lub wykonania transakcji,
 • tworzenie fałszywych stron serwisów z adresami bardzo przypominającymi oryginalne, a więc łatwymi do przeoczenia dla osób niedoświadczonych w obsłudze przeglądarki internetowej,
 • informowanie rzekomo w imieniu Banku o konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania/certyfikatów bezpieczeństwa lub konieczności aktualizacji posiadanego oprogramowania, z przesłaniem takiego oprogramowania lub linku do strony, z której takie oprogramowanie można pobrać,
 • informowanie rzekomo w imieniu Banku o konieczności przesłanie SMS-em lub na e-mail lub za pośrednictwem portalu społecznościowego, informacji o numerze telefonu, modelu telefonu lub też danych dotyczących usługi bankowości elektronicznej PBSbank24, w szczególności danych do logowania lub danych koniecznych do realizacji transakcji.

Pamiętaj!

 • Bank nie podaje w wiadomościach e-mail/SMS, ani za pośrednictwem portali społecznościowych odsyłaczy do strony logowania do usługi bankowości elektronicznej PBSbank24, mogą się one znajdować jedynie na stronie Banku https://www.banknowybfg.pl. W przypadku otrzymania takich wiadomości e-mail/SMS, należy je niezwłocznie usunąć.
 • Wszystkie wiadomości e-mail lub SMS, a także wiadomości przesyłane za pośrednictwem portali społecznościowych, zawierające prośbę o zalogowanie się lub podanie jakichkolwiek informacji dotyczących usługi PBSbank24,
  w szczególności danych koniecznych do zalogowania lub wykonania transakcji
  - są podejrzane!
 • Nie korzystaj z przesyłanych za pośrednictwem email/SMS lub umieszczonych na portalach społecznościowych linków do stron, z których można zainstalować dodatkowe oprogramowanie/certyfikaty bezpieczeństwa lub pobrać aktualizację posiadanego oprogramowania.
 • Nie instaluj przesyłanych w załączeniu do wiadomości e-mail lub SMS programów.
 • Jeżeli otrzymasz SMS/e-mail lub wiadomość na portalu społecznościowym, z prośbą o:

1) podanie numeru telefonu lub modelu, lub

2) z prośbą o instalację na telefonie lub komputerze dodatkowego oprogramowania (certyfikatów bezpieczeństwa), względnie aktualizację posiadanego oprogramowania,

3) podanie jakichkolwiek informacji dotyczących usługi bankowości elektronicznej PBSbank24 w szczególności danych do logowania lub do realizacji płatności,

- nie odpowiadaj na takie wiadomości i niezwłocznie powiadom Bank.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do autentyczności strony przed zalogowaniem prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem 0 801 372 772 lub +48 13 46 55 750 (koszt wg taryfy operatora).


8. Nie odpowiadaj na e-maile lub SMS-y lub wiadomości przesyłane za pośrednictwem portali społecznościowych, z prośbą o weryfikację danych w szczególności danych składających się na podpis elektroniczny.

Bank nie inicjuje rozmów telefonicznych, nie wysyła wiadomości email/SMS, w których prosiłby Użytkownika o podawanie danych do logowania, tj. hasła oraz danych składających się na podpis elektroniczny, jak również nie inicjuje rozmów, podczas których mogłoby dojść do odblokowania usługi PBSbank24.


9. Uważaj na nietypowe działanie usługi bankowości elektronicznej PBSbank24 podczas logowania.


Jeżeli zauważysz nietypowe działanie usługi bankowości elektronicznej PBSbank24, a w szczególności wyświetlenia się komunikatu wskazującego na podanie podczas logowania nieprawidłowych danych, należy mieć świadomość, że może to być wynikiem podania przez Ciebie błędnych danych lub też zainfekowania sprzętu komputerowego złośliwym oprogramowaniem.

Jeżeli wprowadzone podczas logowania dane Użytkownika, hasła i/lub podpisu elektronicznego były poprawne, należy bezwzględnie skontaktować z infolinią Banku pod numerem 0 801 372 772 lub +48 13 46 55 750 (koszt wg taryfy operatora) lub najbliższą placówką celem ustalenia przyczyn niemożności zalogowania, a do czasu uzyskania potwierdzenia z BOK nie podejmować kolejnych prób logowania do Usługi. Jeżeli wprowadzone dane do logowania były błędne, a dotychczas nie podejmowałeś i nie podejmujesz żadnych sprzecznych działań
z zasadami bezpieczeństwa usługi bankowości elektronicznej PBSbank24, określonymi w Regulaminie, Podręczniku użytkownika usługi bankowości elektronicznej PBSbank24 oraz w niniejszych Zasadach bezpiecznego korzystania z usługi bankowości elektronicznej PBSbank24, możesz podjąć ponowną próbę zalogowania, na innym sprzęcie komputerowym niż ten użyty przy poprzedniej nieudanej próbie logowania.

W przypadku kolejnej nieudanej próby logowania bez względu na wyświetlany komunikat nie należy podejmować dalszych prób logowania się do usługi bankowości elektronicznej PBSbank24, czy złożenia zlecenia - niezwłocznie zaniechaj wszelkich czynności, nie podejmuj kolejnych prób logowania oraz natychmiast skontaktuj się z infolinią Banku pod numerem 0 801 372 772 lub +48 13 46 55 750 (koszt wg taryfy operatora) lub najbliższa placówką, celem ustalenia przyczyn niemożności zalogowania się.

Czytaj informacje o pracach technicznych – Bank poinformuje Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.banknowybfg.pl

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Bank Nowy BFG S.A. informuje, że wszelkie dane zamieszczone w treści serwisu internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane o usługach pośrednictwa finansowego oraz wzory formularzy wykorzystywanych przez Bank nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie. Bank dokonuje czasowej aktualizacji tych danych. Bank Nowy BFG S.A. informuje, że informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji nieszyfrowanych przez internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

 

Chcesz z nami pracować?

Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest nie tylko najlepszym miejscem do pracy dla swoich pracowników, ale również miejscem gdzie pracownicy mogą być najlepsi

Dla studentów i absolwentów

Co roku zwiększamy liczbę osób przyjmowanych na staże do PBSBank, które są doskonałą okazją do podniesienia kwalifikacji, zdobycia umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej dla studentów i absolwentów

Szkolenia

Umożliwiamy naszym pracownikom podwyższanie kwalifikacji zawodowych  poprzez kierowanie ich na różnego typu formy dokształcania zawodowego

Kontakt z mediami:

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki. Swoje usługi i produkty kieruje do banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów. Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Więcej na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Fundusz jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce.

Więcej na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.